Intelligent Information Retrieval Laboratory (IIR Lab)智慧型資訊擷取實驗室
Department of Computer Science and Information Engineering
科技部人工智慧生技醫療創新研究中心   |   Tainan
Posts
0
Views
519
Followers
4
Posts
About
More
About
Research Fields
#Medicine
#Electrical Engineering & Computer Science
Members
Jung-Hsien Chiang
Yu-De Chen
Hsin-Hsiung Chang
Fang-Yi Su
Cheng-Ta Wu
Liang-Cheng Chen
Mu-Hung Tsai
Sina Abdollahi
Hui-E Chen
Tsung-Hua Lee
Kun-Chi Kuo
Pei-Chen Tsai
Li-Jin Huang
Dang Truong Duy Quang
Yao-Kai Shih
Jyue-An Chen
Hsiang-Chun Chen
Yu-Wen Fang
18 members
Contact Info
IIR Lab Assistant
+886-6-2757575 #62530 #2604
701台南市東區大學路西段89-67